KOMUNIKAT OKOLICZNOŚCIOWY 3 – ZJAZD

V OGÓLNOPOLSKI ZJAZD UFOLOGICZNY

pod egidą Klubu Kontaktów Kosmicznych, na okoliczność 70. rocznicy Współczesnej Ery UFO na świecie oraz 40. rocznicy powstania ruchu ufologicznego w Polsce – upływających w dniu 24 czerwca 2017 i w dniu 8 lipca 2018 roku .

» Mamy więc za sobą fakty – same w sobie istotne i ważne jako punkt wyjścia do dalszych poszukiwań. Potwierdzane licznymi spostrzeżeniami obserwatorów, odpowiadające wymogom logiki, sensowne i uporządkowane wewnętrznie „zachowanie” się NOLI, w obecności których niejednokrotnie pojawiają się nieznane nam bliżej istoty, w wysokim stopniu uprawdopodabnia tezę, że omawiane zjawisko jako całość, powinno posiadać wysoko zorganizowany charakter, ściśle określony zespół cech właściwych zjawisku, za którym stoi obecność istot rozumnych, powinien Jednocześnie wskazywać, że ich działalność przynajmniej w pewnym zakresie jest przemyślana. (…) W następstwie braku dostępu do obiektu naszych badań, wysoce prawdopodobna i możliwa do przyjęcia prawidłowość pojawiania się NOLi i związana z tym działalność obcych istot, winna stanowić punkt wyjścia dla prowadzenia działalności badawczej. «

Powyższy cytat pochodzi z ostatniego rozdziału książki >UFO nad Polską< i zarazem nawiązuje do kluczowych informacji, jakie uzyskano na podstawie analizy >incydentów< z UFO w ramach studium >UFO-logiczny tryptyk Emilcin-Przyrownica- Golina 1978 z Florydą 1952 w tle<. Ujawnione w obu pracach fakty zdają się potwierdzać wniosek, że przy dochodzeniu odpowiedzi na temat genezy badanego Zjawiska należy kierować się kanonem, który kieruje naszą uwagę na rozstrzygnięcie podstawowej kwestii, jaką jest miejsce UFO w ogólnie pojętym przyrodoznawstwie. Nie wyłączając przy tym zagadnienia podstawowego, jakim pozostaje pochodzenie Universum czyli szeroko pojęta fizyka kosmosu! Kierując się powyższymi wskazaniami, precyzujemy tym samym temat V Zjazdu, co sygnalizowano już w treści Komunikatu 2, mianowicie:

Czym jest źródło energii tj. UFO, w świetle towarzyszących im zjawisk fizycznych w planetarnym refuglum, jakim jawi się Układ Słoneczny wraz z istniejącymi w jego obszarze generacjami życia.

Poszukujemy odpowiedzi na temat swoistych enklaw życia planetarnego we Wszechświecie, którego podstawowymi komórkami są galaktyki – skomplikowane układy gwiezdne => fizyczne megaobiekty! Taki jest cel zasadniczy, którego raczej nie osiągniemy w najbliższym czasie, na co wskazują mierne wyniki doświadczeń w dziedzinie fizyki wysokich energii. Musi istnieć inna droga do celu, czego dowodzą „incydenty z UFO”. Dlatego też, jakkolwiek V Zjazd rozpocznie się w ściśle ustalonym momencie – jego końca nie sposób dziś wskazać, nawet orientacyjnie. Mamy tego świadomość lecz bynajmniej, nie zraża nas to przed podjęciem wyzwania -V Ogólnopolski Zjazd Ufologiczny może trwać nieskończenie długo! Ważne jest natomiast, by skutecznie zbliżyć się do postawionego w tytule celu – rozwikłania „największej zagadki epoki” czyli poznania dynamiki UFO – horyzontu „głębi” próżni czyli źródła energii materii gwiazdowej tj. genezy Galaktyk!

Dlatego ważne jest, by prace badawcze oprzeć na danych obserwacyjnych i temu winna służyć skuteczna koordynacja prac w Klubach oraz osób zainteresowanych wyjaśnianiem zagadki UFO. Z uwagi na zróżnicowany zakres napływających informacji oraz – przynajmniej chwilową – niemożność zintegrowania ich w spójny schemat, wskazujący kierunek poszukiwań, na obecne potrzeby, zostały one podzielone na cztery poniższe grupy; nie można wykluczyć, że właśnie w tych ostatnich tj. w. piktogramach czyli geometrycznych ! symbolach – tkwi odpowiedź na postawione w tytule pytanie.

W zakresie podstawowych danych – faktów, musimy uwzględnić przede wszystkim tzw. >ufologiczne niezmienniki< przy z gruntu oczywistym aksjomacie => UFO poruszają się wyłącznie w radiacyjnej przestrzeni, przy czym materia, a w istocie energia, z jakiej takie one są „zbudowane” – jest przenikliwa. Reasumując, prace badawcze / koncepcyjne analizy należy porządkować, w ramach poniższych danych podstawowych, pamiętając, że za tymi „informacjami” skrywają się niewzruszone zasady czyli określona dynamika UFO:

1. NIEZMIENNIKI UFO
2. ZDJĘCIA UFO
3. ŚLADY, ODDZIAŁYWANIA UFO
4. AGROSYMBOLE

Powyższe podyktowane jest wnioskami, jakie płyną z analizy zdarzeń przywołanych w treści studium >UFO-logiczny tryptyk…<. W związku z tym, V Zjazd będzie przebiegał dwutorowo:

Referaty tj. indywidualne wystąpienia merytoryczne (przyczynki, opinie] w wybranym temacie, winny bazować na faktach empirycznych, wynikających z danych obserwacyjnych UFO. Warunkiem wzięcia udziału w Zjeździe jest przysłanie do Klubu nazwiska i tytułu referatu do dnia 31 grudnia 2017 roku włącznie. Tytułem wyjaśnienia – wcześniejsza znajomość autorów i tytułu referatów, pozwoli nam w dalszej perspektywie, na sprawne precyzowanie kolejnych przedsięwzięć w ramach ruchu ufologicznego w Polsce. Natomiast ostatecznym terminem nadsyłania i druku referatów w ramach V Zjazdu będzie data 30 kwietnia 2018 roku. Po tej dacie, ewentualne prace będą drukowane w zakładce BADANIA/HIPOTEZY.

Drugim przedsięwzięciem, tym razem z zasady zespołowym, będzie gromadzenie i wymiana w/w danych obserwacyjnych w ramach kompletowania informacji w zakresie w/w punktów 1-2-3-4. O postępach w tym zakresie będziemy sukcesywnie informować w zakładce V ZJAZD. Liczymy, że zaproponowany zakres prac oraz forma współpracy, mająca na celu uporządkowanie ruchu ufologicznego w kraju, znajdzie pełną aprobatę, natomiast końcowym efektem organizacyjnym tego przedsięwzięcia stanie się – taką mamy nadzieję – powstanie Wspólnoty Ufologów Polskich >DIALOG<.

Ewentualne pytania prosimy kierować do naszej skrzynki pocztowej.

*
Niniejszym otwieramy V Ogólnopolski Zjazd Ufologiczny.

Zapraszamy do lektury inauguracyjnego tekstu z okazji 70 rocznicy Współczesnej Ery UFO w zakładce HISTORIA, życząc wielu wrażeń oraz owocnych przedsięwzięć – podejmowania śmiałych wyzwań w trakcie uczestnictwa w imprezie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *