Chcąc zawęzić pole hipotez i teorii na temat UFO [dotychczas powstało około 50 hipotez, w większości bezzasadnych, w całkowitym oderwaniu od danych empirycznych, odnotowywanych w trakcie obserwacji UFO], wystarczy dokładnie rejestrować w terenie przebieg >incydentów< z udziałem UFO, nie pomijając żadnych [!] ze zgłaszanych /wynikających z przebiegu zdarzenia wyników obserwacji, a ich ewentualne pominięcie winno mieć mocne uzasadnienie merytoryczne. Tak najkrócej można scharakteryzować sens i potrzebę zajmowania się badaniem zjawiska >niezidentyfikowanych obiektów latających< [UFO], tj. zdarzeń/zjawisk, które nie znajdują uzasadnienia/wyjaśnienia w kategorii znanych zjawisk przyrodniczych tj. wykraczają poza utarte definicje i poglądy naukowe na istniejącą rzeczywistość czyli znane fakty empiryczne.

Konieczność zajmowania się UFO postuluje sama nauka, gdyż z posiadanych informacji wynika, że nasza wiedza to zaledwie 3% istniejącej rzeczywistości fizycznej! Jednym słowem, o otaczającym nas świecie wiemy tyle, co nic! Można by wręcz powtórzyć za Sokratesem >wiem, że nic nie wiem<. Od tamtego czasu, mimo upływu ponad dwóch tysięcy lat gromadzenia informacji o świecie – prawda o nim wciąż nam umyka, nie znamy ani jego genezy czyli początku ani obecnego zawansowania ewolucji energii/stanu istnienia – nie wspominając już o perspektywach jego dalszego rozwoju. Mówiąc wprost: Wciąż nie wiemy, z jakim świecie żyjemy; jaka jest jego struktura, a co za tym idzie – nasza tożsamość! Wciąż balansujemy pomiędzy wiarą a wiedzą!

Te perspektywy, rzecz ciekawa, wykazał na wskroś dobitnie polski fizyk Adam Wiśniewski-Snerg w Jednolitej Teorii Względności Życia, dowodząc, że Wszechświat to nic innego jak doskonale wyważona drabina coraz to doskonalszych generacji Bytu! Innymi słowy, istnienie, bycie, spełnia jakiś oczywisty postulat, którego nie znamy lecz skłaniamy się ku temu, że świat jest pochodną bliżej nieznanego Źródła, Absolutu! Dotychczasowe wyniki obserwacji UFO zdają się jednoznacznie wskazywać, czym owo „tchnienie” źródła jest w istocie!

W związku z powyższym, zważywszy na obecny stan nauki, której kondycja nie zadowala nawet naukowców – badanie fenomenu UFO, podobnie jak wielu innych zjawisk przyrodniczych, staje się wręcz potrzebą chwili! Warunek ten będzie spełniony, jeśli do zagadnienia UFO podejdziemy bez uprzedzeń, z uwagą i… nieodzowną dozą zwykłej ludzkiej ciekawości świata! Ważne, by ustalenia na temat UFO opierały się na mocnych, przewidywalnych podstawach fizyki! Czyli, wracamy do początku, do potrzeby rzeczowego podejścia do faktu, że UFO istnieje, co dziś, z uwagi na liczne zdjęcia i filmy – nie ulega już żadnej wątpliwości!

Praktyka dowodzi, że doświadczony badacz UFO, w trakcie dokumentowania incydentu z UFO, winien wykazać się sporą dozą wyobraźni wspartej wiedzą – inicjatywą, co warunkuje dokładną ocenę przebiegu zdarzenia z udziałem UFO! Rzecz w tym, że te ostatnie z reguły „sięgają” poza granice percepcji zaskoczonego obserwatora, który często nie jest w stanie odnotować wszystkich zaistniałych okoliczności, jakie towarzyszą obecności UFO w środowisku…

Tu wkracza rasowy badacz UFO, w celu  poszukiwania nowych danych empirycznych!

Takowe istnieją i czekają na swoich odkrywców!


Jesteś w miejscu stałego kontaktu z Klubem , [włącznie z dostępem do SKRZYNKI dla osób, które zastrzegają swoje adresy i nazwiska do wiadomości KKK], gdzie oczekujemy na Twoje opinie odnośnie zawartości naszego blogu i ewentualne propozycje jego prowadzenia na oczekiwanym poziomie merytorycznym. Naszym celem bowiem jest prowadzenie blogu w sposób profesjonalny i chcemy te oczekiwania spełnić, na ile będziemy w stanie dotrzymać kroku osobom wszechstronnie zorientowanym w szeroko rozumianym poznaniu naukowym, które z kolei posiadają dobre rozeznanie w zagadnieniu UFO.

Witamy wszystkich zainteresowanych z nadzieją, że ich opinia zaowocuje nowym, bardziej obiektywnym spojrzeniem na otaczającą rzeczywistość w perspektywie stałej obecności UFO, które to zjawisko znakomicie wpisuje się w ekosferę Ziemi i co za tym idzie –  powstanie cywilizacji na miarę oczekiwań wszystkich ludzi dobrej woli na całym świecie! Budującym faktem jest bowiem to, że UFO pojawiają się we wszystkich zakątkach planety Ziemia! To już coś!

Przypominamy, że z zasady [!] blog Klubu Kontaktów Kosmicznych służyć ma jako forum dla wyrażania i wymiany opinii w poszczególnych >zakładkach<, dostępnych ogółowi Przechodniów! Krótko mówiąc, nie zamierzamy bezpośrednio uczestniczyć w tym – mamy nadzieję – nieustannym >maratonie intelektualnym<, ograniczając się jedynie do sporadycznych komunikatów. Przede wszystkim, w nawiązaniu do wyrażanych tutaj opinii! Znajdą się wśród nich zapewne liczne odpowiedzi na niewygodne dla nauki pytania, jakich niejednokrotnie unikają wykładowcy wyższych uczelni. Wasza obecność czyli chęć, wręcz potrzeba poznawania świata jest w tym wypadku nieodzowna! Konieczna! Uczyniliśmy pierwszy krok, który, mamy pewność, stwarza dobrą podstawę do rzeczowej wymiany opinii na każdy temat, nie wyłączając dla wielu wciąż kontrowersyjnej obecności Niezidentyfikowanych Obiektów Latających w naszym bezpośrednim otoczeniu – >kosmicznym siedlisku życia< jakim jest planeta Ziemia.

Zachęcamy do odwiedzin, zastrzegając, że nie udzielamy odpowiedzi na Anonimy!

Zapraszamy!

W kolejnej >zakładce<, jak sama nazwa wskazuje, winno się dokonywać rozpoznawanie i ostateczne sprecyzowanie podstaw „ufologii” czyli dziedziny wiedzy, która jeszcze nie ma swojej nazwy. Przeznaczona jest zatem dla wszystkich chętnych, którzy chcieli by podzielić się przemyśleniami, w szczególności na temat perspektyw dalszego rozwoju wiedzy o świecie w obliczu faktu, jakim jest stała obecność UFO, co po lekturze części I STUDIUM  dla wszystkich stanie się sprawą oczywistą! Innymi słowy, poglądy wyrażane w  tej >zakładce< nie mają ograniczeń tematycznych – przyjmujemy różne punkty widzenia, z korzyścią dla rozwoju tej, naszym zdaniem, wielce  rokującej dziedziny poznania, przede wszystkim w poznaniu naukowym, a co za tym idzie, nadania bardziej konstruktywnego oblicza i dalszego  rozwoju cywilizacji Ziemian! Nazwa tej nowej dziedziny poznania może te perspektywy zdecydowanie przybliżyć, podobnie jak miało to miejsce w wypadku nazw dyscyplin naukowych takich jak >fizyka< czy >biologia<. Ten temat ściśle związany z genezą UFO – czeka dopiero na swego odkrywcę!

Podstawą dla nowej nazwy winny być dane empiryczne – wyróżniki opisujące UFO na tle zjawisk przyrody!

Zapraszamy do efektywnego współuczestnictwa w tworzeniu nowej dyscypliny wiedzy!

*

Witamy wszystkich zainteresowanych z nadzieją, że ich opinia zaowocuje nowym, bardziej obiektywnym spojrzeniem na otaczającą rzeczywistość w perspektywie stałej obecności UFO, które to zjawisko znakomicie wpisuje się w ekosferę Ziemi i co za tym idzie –  powstanie cywilizacji na miarę oczekiwań wszystkich ludzi dobrej woli na całym świecie! Budującym faktem jest bowiem to, że UFO pojawiają się we wszystkich zakątkach planety Ziemia! To już coś!

Przypominamy, że z zasady [!] blog Klubu Kontaktów Kosmicznych służyć ma jako forum dla wyrażania i wymiany opinii w poszczególnych >zakładkach<, dostępnych ogółowi Przechodniów! Krótko mówiąc, nie zamierzamy bezpośrednio uczestniczyć w tym – mamy nadzieję – nieustannym >maratonie intelektualnym<, ograniczając się jedynie do sporadycznych komunikatów. Przede wszystkim, w nawiązaniu do wyrażanych tutaj opinii! Uczyniliśmy pierwszy krok, który, mamy pewność, stwarza dobrą podstawę do rzeczowej wymiany opinii na każdy temat, nie wyłączając dla wielu wciąż kontrowersyjnej obecności Niezidentyfikowanych Obiektów Latających w naszym bezpośrednim otoczeniu – >kosmicznym siedlisku życia< jakim jest planeta Ziemia.

Zachęcamy do odwiedzin, zastrzegając, że nie udzielamy odpowiedzi na Anonimy!

Zapraszamy!

KOMUNIKAT 1

Wraz z zakończeniem w bydgoskich FAKTACH druku ogłoszeń związanych z działalnością Klubu Kontaktów Kosmicznych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, przy cyklu redaktora Lucjana Znicza – Sawickiego >Goście z kosmosu?<, zerwane zostały liczne więzi nie tylko między jego członkami ale jakże cenna praca poszczególnych Kolegiów, np. tłumaczy literatury obcojęzycznej, zespołu tworzącego album zdjęć UFO czy też zespołu ekspertów, którzy obecnie, z pewnością wnieśli by doń wiele cennych wniosków i znaczących uzupełnień,  w zakresie szeroko pojętej ufologii – w oparciu o jakże cenne ślady obecności UFO w historii, o czym świadczą licznie zamieszczane w Internecie zdjęcia tych obiektów!

W związku z powyższym apelujemy o nawiązanie z nami kontaktu przez  wszystkich, wciąż aktywnych członków Klubu Kontaktów Kosmicznych [wszak Klub cały czas istnieje, o czym piszemy w innym miejscu] oraz,  mamy nadzieję – licznych Przechodniów, którzy odkryją tę nietuzinkową witrynę i  zapragną wnieść swój wkład w rozwój nowej dziedziny wiedzy, która wciąż czeka na swoją – adekwatną do treści – nazwę! Można do nas pisać na stronie KORESPONDENCJA bądź na adresy pocztowe, podawane przy nazwiskach członków Klubu w FAKTACH.

Informujemy, że cztery pierwsze zakładki tj. Komunikaty, Studium, Obserwacje i Kroniki UFO przeznaczone są wyłącznie na materiały sygnowane przez Klub Kontaktów Kosmicznych (dotyczy także prac nadesłanych i akceptowanych przez ekspertów do zamieszczenia w witrynie klubu). Wpisów na temat zamieszczonych w wyżej wymienionych zakładkach materiałów, prosimy dokonywać w zakładce Badania i Hipotezy, która została przeznaczona dla wszystkich osób, które zamierzają brać czynny udział w dokumentowaniu i propagowaniu wiedzy na temat „incydentów” z UFO.

Pozostałe trzy zakładki tj. Nauka a UFO, Historia oraz Przyczynki nie związane bezpośrednio z badaniami „incydentów” z UFO, pozostają otwarte na wpisy w zakresie tematyki, których dotyczą, co sygnalizują zamieszczone pola tekstowe.

Korespondencję przeznaczoną wyłącznie do naszej wiadomości, prosimy zamieszczać w skrzynce.

Zapraszamy do szerokiego zaktywowania wiedzy o świecie, zamieszczając swoje przemyślenia na tematy związane z UFO.