KOMUNIKAT OKOLICZNOŚCIOWY 3 – ZJAZD

V OGÓLNOPOLSKI ZJAZD UFOLOGICZNY

pod egidą Klubu Kontaktów Kosmicznych, na okoliczność 70. rocznicy Współczesnej Ery UFO na świecie oraz 40. rocznicy powstania ruchu ufologicznego w Polsce – upływających w dniu 24 czerwca 2017 i w dniu 8 lipca 2018 roku .

» Mamy więc za sobą fakty – same w sobie istotne i ważne jako punkt wyjścia do dalszych poszukiwań. Potwierdzane licznymi spostrzeżeniami obserwatorów, odpowiadające wymogom logiki, sensowne i uporządkowane wewnętrznie „zachowanie” się NOLI, w obecności których niejednokrotnie pojawiają się nieznane nam bliżej istoty, w wysokim stopniu uprawdopodabnia tezę, że omawiane zjawisko jako całość, powinno posiadać wysoko zorganizowany charakter, ściśle określony zespół cech właściwych zjawisku, za którym stoi obecność istot rozumnych, powinien Jednocześnie wskazywać, że ich działalność przynajmniej w pewnym zakresie jest przemyślana. (…) W następstwie braku dostępu do obiektu naszych badań, wysoce prawdopodobna i możliwa do przyjęcia prawidłowość pojawiania się NOLi i związana z tym działalność obcych istot, winna stanowić punkt wyjścia dla prowadzenia działalności badawczej. «

Powyższy cytat pochodzi z ostatniego rozdziału książki >UFO nad Polską< i zarazem nawiązuje do kluczowych informacji, jakie uzyskano na podstawie analizy >incydentów< z UFO w ramach studium >UFO-logiczny tryptyk Emilcin-Przyrownica- Golina 1978 z Florydą 1952 w tle<. Ujawnione w obu pracach fakty zdają się potwierdzać wniosek, że przy dochodzeniu odpowiedzi na temat genezy badanego Zjawiska należy kierować się kanonem, który kieruje naszą uwagę na rozstrzygnięcie podstawowej kwestii, jaką jest miejsce UFO w ogólnie pojętym przyrodoznawstwie. Nie wyłączając przy tym zagadnienia podstawowego, jakim pozostaje pochodzenie Universum czyli szeroko pojęta fizyka kosmosu! Kierując się powyższymi wskazaniami, precyzujemy tym samym temat V Zjazdu, co sygnalizowano już w treści Komunikatu 2, mianowicie:

Czym jest źródło energii tj. UFO, w świetle towarzyszących im zjawisk fizycznych w planetarnym refuglum, jakim jawi się Układ Słoneczny wraz z istniejącymi w jego obszarze generacjami życia.

Poszukujemy odpowiedzi na temat swoistych enklaw życia planetarnego we Wszechświecie, którego podstawowymi komórkami są galaktyki – skomplikowane układy gwiezdne => fizyczne megaobiekty! Taki jest cel zasadniczy, którego raczej nie osiągniemy w najbliższym czasie, na co wskazują mierne wyniki doświadczeń w dziedzinie fizyki wysokich energii. Musi istnieć inna droga do celu, czego dowodzą „incydenty z UFO”. Dlatego też, jakkolwiek V Zjazd rozpocznie się w ściśle ustalonym momencie – jego końca nie sposób dziś wskazać, nawet orientacyjnie. Mamy tego świadomość lecz bynajmniej, nie zraża nas to przed podjęciem wyzwania -V Ogólnopolski Zjazd Ufologiczny może trwać nieskończenie długo! Ważne jest natomiast, by skutecznie zbliżyć się do postawionego w tytule celu – rozwikłania „największej zagadki epoki” czyli poznania dynamiki UFO – horyzontu „głębi” próżni czyli źródła energii materii gwiazdowej tj. genezy Galaktyk!

Dlatego ważne jest, by prace badawcze oprzeć na danych obserwacyjnych i temu winna służyć skuteczna koordynacja prac w Klubach oraz osób zainteresowanych wyjaśnianiem zagadki UFO. Z uwagi na zróżnicowany zakres napływających informacji oraz – przynajmniej chwilową – niemożność zintegrowania ich w spójny schemat, wskazujący kierunek poszukiwań, na obecne potrzeby, zostały one podzielone na cztery poniższe grupy; nie można wykluczyć, że właśnie w tych ostatnich tj. w. piktogramach czyli geometrycznych ! symbolach – tkwi odpowiedź na postawione w tytule pytanie.

W zakresie podstawowych danych – faktów, musimy uwzględnić przede wszystkim tzw. >ufologiczne niezmienniki< przy z gruntu oczywistym aksjomacie => UFO poruszają się wyłącznie w radiacyjnej przestrzeni, przy czym materia, a w istocie energia, z jakiej takie one są „zbudowane” – jest przenikliwa. Reasumując, prace badawcze / koncepcyjne analizy należy porządkować, w ramach poniższych danych podstawowych, pamiętając, że za tymi „informacjami” skrywają się niewzruszone zasady czyli określona dynamika UFO:

1. NIEZMIENNIKI UFO
2. ZDJĘCIA UFO
3. ŚLADY, ODDZIAŁYWANIA UFO
4. AGROSYMBOLE

Powyższe podyktowane jest wnioskami, jakie płyną z analizy zdarzeń przywołanych w treści studium >UFO-logiczny tryptyk…<. W związku z tym, V Zjazd będzie przebiegał dwutorowo:

Referaty tj. indywidualne wystąpienia merytoryczne (przyczynki, opinie] w wybranym temacie, winny bazować na faktach empirycznych, wynikających z danych obserwacyjnych UFO. Warunkiem wzięcia udziału w Zjeździe jest przysłanie do Klubu nazwiska i tytułu referatu do dnia 31 grudnia 2017 roku włącznie. Tytułem wyjaśnienia – wcześniejsza znajomość autorów i tytułu referatów, pozwoli nam w dalszej perspektywie, na sprawne precyzowanie kolejnych przedsięwzięć w ramach ruchu ufologicznego w Polsce. Natomiast ostatecznym terminem nadsyłania i druku referatów w ramach V Zjazdu będzie data 30 kwietnia 2018 roku. Po tej dacie, ewentualne prace będą drukowane w zakładce BADANIA/HIPOTEZY.

Drugim przedsięwzięciem, tym razem z zasady zespołowym, będzie gromadzenie i wymiana w/w danych obserwacyjnych w ramach kompletowania informacji w zakresie w/w punktów 1-2-3-4. O postępach w tym zakresie będziemy sukcesywnie informować w zakładce V ZJAZD. Liczymy, że zaproponowany zakres prac oraz forma współpracy, mająca na celu uporządkowanie ruchu ufologicznego w kraju, znajdzie pełną aprobatę, natomiast końcowym efektem organizacyjnym tego przedsięwzięcia stanie się – taką mamy nadzieję – powstanie Wspólnoty Ufologów Polskich >DIALOG<.

Ewentualne pytania prosimy kierować do naszej skrzynki pocztowej.

*
Niniejszym otwieramy V Ogólnopolski Zjazd Ufologiczny.

Zapraszamy do lektury inauguracyjnego tekstu z okazji 70 rocznicy Współczesnej Ery UFO w zakładce HISTORIA, życząc wielu wrażeń oraz owocnych przedsięwzięć – podejmowania śmiałych wyzwań w trakcie uczestnictwa w imprezie.

KOMUNIKAT 2

Poniższa wiadomość przeznaczona jest dla wszystkich żądnych wiedzy o świecie, przede wszystkim dla osób, które zapoznały się z treścią części pierwszej Studium. Zgodnie z zapowiedzią w „od autora”, w części pierwszej przeanalizowano przebieg kolejnych etapów zdarzenia w Emilcinie, wskazując, że było to zjawisko realne – przypadek zetknięcia człowieka z UFO, jakich wiele odnotowano w odnośnej literaturze faktu! Reakcje świadków, zarówno tego incydentu z UFO, jak i wszystkich pozostałych, potwierdzają, że tego typu zajścia w rodzaju dalekich i bliskich kontaktów z UFO oraz humanoidalnymi istotami, dowodzą istnienia [wbrew potocznej opinii – dobrze znanych naukowcom] zjawisk fizycznych z obszaru rzeczywistości niedostępnej człowiekowi na co dzień – takie też winno być założenie badań, które winny doprecyzować miejsce UFO w naturze rzeczy [przyrodzie].

Skąd pochodzi i czym w istocie jest źródło energii czyli UFO – wymaga ustalenia w trakcie prac badawczych!

Część druga opracowania, biorąc za podstawę przywoływane zdjęcia Zjawisk, dowodzi, że w istocie wykracza ono poza utarte schematy myślenia o świecie, jednoznacznie wskazując, że nauka o kosmosie czyli kosmologia, a wraz z nią historia powszechna znana z opracowań akademickich, wspólnie podążają krętymi drogami, nie dostrzegając wielu zagadnień z obszaru, którego istnienie jest świadomie pomijane bądź też wymowa szeregu faktów jest po prostu przeinaczana! Nawet, jeśli dzieje się tak z uwagi na brak dostępu do obiektu badań, to w ostatecznym efekcie umysł ludzki, bo przecież nie tylko kwestie czysto poznawcze – sprowadzony zostaje na manowce; rozum zostaje zepchnięty w sferę mitu, którego prawdziwości – według znawców zagadnienia – nie trzeba udowadniać empirycznie, co kłóci się z rozsądkiem. Czy tak być powinno!?

Tymczasem, nie wdając się w zawiłe peregrynacje, za sprawą oczywistego faktu, jakim pozostaje niewątpliwie adoracja śladów obecności UFO [strona 43 część I], poprzestańmy przy stwierdzeniu, że chcąc przywrócić temu Zjawisku należne znaczenie oraz miejsce w naukowym obrazie przyrodoznawstwa – nie narzucając przy tym zainteresowanym tymi, bądź co bądź trudnymi zagadnieniami, żadnych sztywnych reguł, w tym hipotezy autora w części II – chcemy zachęcić wszystkich bez wyjątku Przechodniów, ze szczególną atencją dla ich nietuzinkowej wiedzy, do własnych przemyśleń na bazie zawartych w części pierwszej wyników analizy bliskich spotkań z UFO. Nie będzie przesadą stwierdzenie w tym miejscu, że wśród zainteresowanych, którzy odwiedzą witrynę Klubu Kontaktów Kosmicznych, będą zwolennicy różnych hipotez na temat pochodzenia UFO i zapewne podejmą oni wyzwanie, tj. wytrwale podążą własnymi ścieżkami przez tajemnice UFO-landii. Innymi słowy, wszystkim chętnym, którzy podejmą wyzwanie, umożliwiamy w ton sposób, mówiąc oględnie – złapać głęboki oddech, oto bowiem, dzięki kultowej książce Zbigniewa Blani-Bolnara >Zdarzenie w Emilcinie<, nie zapominając przy tym o jakże bogatym w fakty incydencie z Florydy, nadarza się wyjątkowa okazja uchwycenia punktu zaczepienia, który umożliwi nie odkrycie ale przynajmniej doprecyzowanie sposobu wykorzystania źródła energii, która ujawnia swą moc poprzez, z naszego punktu widzenia – wyjątkowy status dynamiki Niezidentyfikowanych Obiektów Latających! Nie wyłączając humanoidów czyli rzekomych kosmitów, istot poruszających się wyłącznie w przestrzeni [aksjomat ufologii]. Jest to niewątpliwie źródło energii ogólnie tj. w każdej chwili i miejscu – dostępne [chodzi wszak o potencjał próżni => pole sił[!], co pozwoliło by wreszcie rozwiązać jeden z węzłów gordyjskich cywilizacji o profilu technicznym, i zarazem przestawienie zwrotnicy ludzkich dziejów! Celem jest –

wejście w nowy obszar ludzkiego poznania -> pojmowania świata „od wewnątrz”!

W tym miejscu warto raz jeszcze zaakcentować, że w przypadku układu UFO = ZIEMIA, mamy do czynienia z dwoma elektromagnesami – źródło energii pola magnetycznego w istocie znajduje się poza tym układem! Innymi słowy, należy wziąć pod uwagę możliwość istnienia niezależnego pola energii, jakim może być zapomniana idea istnienia przestrzeni eteru, nie jako substancji lecz pola sił! Na tę okoliczność polecamy lekturę artykułu zamieszczonego w zakładce NAUKA A UFO, Blake Taylora >Niech żyje eter! – Rewolucja kopernikańska w dziedzinie magnetyzmu! [NEXUS 1/2017, s. 36 – 39]. Szczególnie istotne wydają się być wnioski zawarte w rozdziałach „elektrostatyka i dynamika eteru” oraz „wyjaśnienie indukcji” -> UFO jako „agregat” pól magnetycznych tj. wirów eteru wyjaśnia zarówno obroty „wirów” Jana Wolskiego jak i „falowanie dachu” Adama Popiołka; >Odpowiedź – jak pisze Blake Taylor – zawiera się w jednym słowie – ciśnienie!<

Przyjmując za dobry prognostyk tryumf eteru nad próżnią kosmiczną, która – co już wiemy – pusta nie jest – warto też przyswoić sobie nowatorskie spojrzenie na obiecującą hipotezę z obszaru nauki, o czym z kolei traktuje zamieszczony w Scientific American 1/2017, s. 34-39 artykuł Lindy T. Elkins-Tauton >Kolizyjny Układ Słoneczny<, tj. z gruntu odmienny sposób powstawania podstawowych „cegiełek” naszego układu planetarnego czyli planet => elektromagnesów. Ta nieoczekiwana idea geologa planetarnego specjalizującego się w ewolucji planet typu ziemskiego, zdaje się świadczyć, że nie trzeba będzie długo oczekiwać na konieczność[!] zrewidowania od początku wielce kontrowersyjnego poglądu w kwestii Wielkiego Wybuchu, który rzekomo zapoczątkował powstanie Wszechświata galaktyk – tworów na wskroś elektromagnetycznych, o czym autor Studium >UFO-logiczny tryptyk…< pisze w części II tego epokowego opracowania…

Pamiętając o powyższych zastrzeżeniach, trzeba mieć również na uwadze zasadniczy, bardzo istotny fakt, mianowicie, że zajmując się „inżynierią próżni” tj. polem energii eteru, wkraczamy w obszar sił natury o wartościach energii nieosiągalnych przy obecnym stanie ziemskiej techniki, a tym bardziej możliwości ich kontrolowania, jak to ma miejsce w przypadku Zderzacza Hadronów czyli przywoływanego w innym miejscu nierychliwego „elektromagnetycznego torusa” LHC! Paradoksalnie, naukowcy bardzo dobrze o tym wszystkim wiedzą i dlatego… niewiele mówią o szczegółach tych przedsięwzięć, bardziej licząc na cud aniżeli sprawdzoną metodę dochodzenia do Teorii Jednolitego Pola, jak to ma miejsce podczas manifestacji UFO w poziomie klasycznym. Warto więc próbować – wszak UFO istnieją, a ich moc tkwi nie w ilości energii lecz w jej jakości! Incydenty z UFO na Florydzie i w Emilcinie należy przenicować na wskroś, w poszukiwaniu odpowiedzi na temat natury [cech] energii, jaka za tym fenomenem stoi! Oddziałując na ludzką świadomość, wydaje się ona być z nią wręcz tożsama! Należy zatem zrobić wszystko, by móc nawiązać z nią bezpośredni i stały kontakt!

Punktem wyjścia dla wszelkich dociekań winien być podkreślony fragment na stronie 34, zaś kierunek jednoznacznie wskazują tzw. niezmienniki ufologiczne; patrząc na wizualizacje [s.14-15] pod kątem występowania niewyobrażalnych wartości sił, a może wręcz przeciwnie – efektu ich zaniku w wyniku syntezy [postulowana przez Alberta Einsteina Wielka Unifikacja] – trzeba wykazać się niebywałą wyobraźnią! Rachunek matematyczny tym razem może całkowicie zawieść! Trzeba znakomicie wczuć się w stereomechanikę „głębi” geometrycznej próżni -> prześledzić zachodzące pod jej wpływem zmiany wiązań wewnątrzatomowych, które wciąż pozostają wielką niewiadomą, skutecznie umykając intuicji poznawczej człowieka; intuicja podpowiada, że takich zmian w atomach materii, można upatrywać w „obudowie” UFO! Te wszystkie niewiadome czekają na swego odkrywcę. Kto wie, czy w efekcie rzetelnego podejścia do zagadki UFO, kolejni badacze tego fenomenu w niedalekiej, dającej się przewidzieć przyszłości, nie znajdą się wśród areopagu geniuszy – zdobywców prestiżowej Nagrody Nobla! Dla tej ostatniej, wielu uczonych, poświęcało z reguły całe życie… Wzorem Nicolae Tesli – warto próbować, gdyż na dziś stanowi to jedyną szansę wzniesienia się ponad podziałami, co z kolei umożliwi radykalną poprawę kondycji ludzkiej cywilizacji na miarę kosmiczną! Trzeba dociec, gdzie i jak uzyskać źródło energii, z jaką mieli styczność zarówno harcmistrz na Florydzie czy Jan Wolski w Emilcinie.

Dzięki wskazanym przez nie faktom – światowa ufologia stoi przed konkretnym i rzeczywistym wyzwaniem!

*

Chcąc zapewnić uzyskanie w miarę solidnych podstaw wiedzy na temat efektów manifestacji UFO, nie wyłączając ulotnych oraz trwałych śladów ich obecności w wokółziemskiej przestrzeni, zachęcamy wszystkich, którzy mają okazję dopiero teraz zapoznać się z rzetelną informacją na temat zagadek UFO, by sięgnęli do roczników edycji ufologicznych z lat 90. XX wieku oraz odnośnej literatury na świecie, przede wszystkim do rodzimego kwartalnika UFO, wydawanego przez Agencję NOLPRESS w Białymstoku, który ukazywał się w latach 1990-2005, zwracając uwagę przede wszystkim na zamieszczone w nich prace autora Studium >UFO-logiczny tryptykc; dotyczy to szczególnie dwóch sztandarowych tekstów, które są dostępne w zakładce OBSERWACJE:

>Zjawiska świetlne – zwykła cecha UFO< – UFO nr 1/1994, s. 38-47;

>Ogniste kule kluczem do tajemnic NOLi< – UFO nr 2,3/1994, s. 12-37 i s. 3-28.

Omawiają one przebieg obserwacji UFO w trakcie tzw. „fali” z lat 1978 – 1981 w Polsce, omówionych także w książce >UFO nad Polską< [wyd. Agencja NOLPRESS, 1996], gdzie zawarto pełny przekrój tych niekonwencjonalnych wydarzeń czyli wyczerpujące zestawienia danych obserwacyjnych, wraz z wykazami obejmującymi wszystkie tego typu zdarzenia znane z terenu Polski – do 1946 roku włącznie 74 pozycje z podaniem źródła opisów oraz Współczesnej Ery UFO tj. od 1947 do 1989 roku, ogółem 536 pozycji; ukazuje ona w pełnym świetle największą zagadkę epoki, jaką jest obecność UFO w świecie. Pierwsza pozycją w tym zestawieniu jest publikacja zatytułowana >Ufonauci w Przyrownicy i Golinie<, UFO 1/1991, przedstawiająca przebieg tych dwóch bliskich spotkań, będących dopełnieniem >UFO-logicznego tryptyku…<.

Warto podjąć ten wysiłek nie tylko z racji zbliżających się następujących po sobie w krótkim odcinku czasu, aż trzech znaczących rocznic, związanych z wydarzeniami, jawiącymi się jako milowy krok w rozwoju nie tylko polskiej ufologii:

  • 24 czerwiec 2017 – 75 rocznica Współczesnej Ery UFO
  • 10 maj, 27 wrzesień 2018 – 40 rocznica CE III w Emilcinie-Przyrownicy-Golinie
  • 8 lipiec 2018 – 40 rocznica powstania Klubu Kontaktów Kosmicznych oraz ruchu ufologicznego w Polsce. Na tę okoliczność Klub Kontaktów kosmicznych na swoim blogu zorganizuje V Ogólnopolski Zjazd Ufologiczny, tym razem w Internecie.

Jedyną pożądaną wartością na świecie, nadającą sens istnienia rozumu, jest rzetelna wiedza czyli prawda, które winny być ostoją każdej cywilizacji istot rozumnych we Wszechświecie!

Taka wiedza gwarantuje pewność, że człowiek nie zboczy z jedynej pożądanej drogi rozwoju życia na Ziemi!

– marzec 2017 –

Jesteś w miejscu stałego kontaktu z Klubem , [włącznie z dostępem do SKRZYNKI dla osób, które zastrzegają swoje adresy i nazwiska do wiadomości KKK], gdzie oczekujemy na Twoje opinie odnośnie zawartości naszego blogu i ewentualne propozycje jego prowadzenia na oczekiwanym poziomie merytorycznym. Naszym celem bowiem jest prowadzenie blogu w sposób profesjonalny i chcemy te oczekiwania spełnić, na ile będziemy w stanie dotrzymać kroku osobom wszechstronnie zorientowanym w szeroko rozumianym poznaniu naukowym, które z kolei posiadają dobre rozeznanie w zagadnieniu UFO.

Witamy wszystkich zainteresowanych z nadzieją, że ich opinia zaowocuje nowym, bardziej obiektywnym spojrzeniem na otaczającą rzeczywistość w perspektywie stałej obecności UFO, które to zjawisko znakomicie wpisuje się w ekosferę Ziemi i co za tym idzie –  powstanie cywilizacji na miarę oczekiwań wszystkich ludzi dobrej woli na całym świecie! Budującym faktem jest bowiem to, że UFO pojawiają się we wszystkich zakątkach planety Ziemia! To już coś!

Przypominamy, że z zasady [!] blog Klubu Kontaktów Kosmicznych służyć ma jako forum dla wyrażania i wymiany opinii w poszczególnych >zakładkach<, dostępnych ogółowi Przechodniów! Krótko mówiąc, nie zamierzamy bezpośrednio uczestniczyć w tym – mamy nadzieję – nieustannym >maratonie intelektualnym<, ograniczając się jedynie do sporadycznych komunikatów. Przede wszystkim, w nawiązaniu do wyrażanych tutaj opinii! Znajdą się wśród nich zapewne liczne odpowiedzi na niewygodne dla nauki pytania, jakich niejednokrotnie unikają wykładowcy wyższych uczelni. Wasza obecność czyli chęć, wręcz potrzeba poznawania świata jest w tym wypadku nieodzowna! Konieczna! Uczyniliśmy pierwszy krok, który, mamy pewność, stwarza dobrą podstawę do rzeczowej wymiany opinii na każdy temat, nie wyłączając dla wielu wciąż kontrowersyjnej obecności Niezidentyfikowanych Obiektów Latających w naszym bezpośrednim otoczeniu – >kosmicznym siedlisku życia< jakim jest planeta Ziemia.

Zachęcamy do odwiedzin, zastrzegając, że nie udzielamy odpowiedzi na Anonimy!

Zapraszamy!

W kolejnej >zakładce<, jak sama nazwa wskazuje, winno się dokonywać rozpoznawanie i ostateczne sprecyzowanie podstaw „ufologii” czyli dziedziny wiedzy, która jeszcze nie ma swojej nazwy. Przeznaczona jest zatem dla wszystkich chętnych, którzy chcieli by podzielić się przemyśleniami, w szczególności na temat perspektyw dalszego rozwoju wiedzy o świecie w obliczu faktu, jakim jest stała obecność UFO, co po lekturze części I STUDIUM  dla wszystkich stanie się sprawą oczywistą! Innymi słowy, poglądy wyrażane w  tej >zakładce< nie mają ograniczeń tematycznych – przyjmujemy różne punkty widzenia, z korzyścią dla rozwoju tej, naszym zdaniem, wielce  rokującej dziedziny poznania, przede wszystkim w poznaniu naukowym, a co za tym idzie, nadania bardziej konstruktywnego oblicza i dalszego  rozwoju cywilizacji Ziemian! Nazwa tej nowej dziedziny poznania może te perspektywy zdecydowanie przybliżyć, podobnie jak miało to miejsce w wypadku nazw dyscyplin naukowych takich jak >fizyka< czy >biologia<. Ten temat ściśle związany z genezą UFO – czeka dopiero na swego odkrywcę!

Podstawą dla nowej nazwy winny być dane empiryczne – wyróżniki opisujące UFO na tle zjawisk przyrody!

Zapraszamy do efektywnego współuczestnictwa w tworzeniu nowej dyscypliny wiedzy!

*

Witamy wszystkich zainteresowanych z nadzieją, że ich opinia zaowocuje nowym, bardziej obiektywnym spojrzeniem na otaczającą rzeczywistość w perspektywie stałej obecności UFO, które to zjawisko znakomicie wpisuje się w ekosferę Ziemi i co za tym idzie –  powstanie cywilizacji na miarę oczekiwań wszystkich ludzi dobrej woli na całym świecie! Budującym faktem jest bowiem to, że UFO pojawiają się we wszystkich zakątkach planety Ziemia! To już coś!

Przypominamy, że z zasady [!] blog Klubu Kontaktów Kosmicznych służyć ma jako forum dla wyrażania i wymiany opinii w poszczególnych >zakładkach<, dostępnych ogółowi Przechodniów! Krótko mówiąc, nie zamierzamy bezpośrednio uczestniczyć w tym – mamy nadzieję – nieustannym >maratonie intelektualnym<, ograniczając się jedynie do sporadycznych komunikatów. Przede wszystkim, w nawiązaniu do wyrażanych tutaj opinii! Uczyniliśmy pierwszy krok, który, mamy pewność, stwarza dobrą podstawę do rzeczowej wymiany opinii na każdy temat, nie wyłączając dla wielu wciąż kontrowersyjnej obecności Niezidentyfikowanych Obiektów Latających w naszym bezpośrednim otoczeniu – >kosmicznym siedlisku życia< jakim jest planeta Ziemia.

Zachęcamy do odwiedzin, zastrzegając, że nie udzielamy odpowiedzi na Anonimy!

Zapraszamy!

KOMUNIKAT 1

Wraz z zakończeniem w bydgoskich FAKTACH druku ogłoszeń związanych z działalnością Klubu Kontaktów Kosmicznych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, przy cyklu redaktora Lucjana Znicza – Sawickiego >Goście z kosmosu?<, zerwane zostały liczne więzi nie tylko między jego członkami ale jakże cenna praca poszczególnych Kolegiów, np. tłumaczy literatury obcojęzycznej, zespołu tworzącego album zdjęć UFO czy też zespołu ekspertów, którzy obecnie, z pewnością wnieśli by doń wiele cennych wniosków i znaczących uzupełnień,  w zakresie szeroko pojętej ufologii – w oparciu o jakże cenne ślady obecności UFO w historii, o czym świadczą licznie zamieszczane w Internecie zdjęcia tych obiektów!

W związku z powyższym apelujemy o nawiązanie z nami kontaktu przez  wszystkich, wciąż aktywnych członków Klubu Kontaktów Kosmicznych [wszak Klub cały czas istnieje, o czym piszemy w innym miejscu] oraz,  mamy nadzieję – licznych Przechodniów, którzy odkryją tę nietuzinkową witrynę i  zapragną wnieść swój wkład w rozwój nowej dziedziny wiedzy, która wciąż czeka na swoją – adekwatną do treści – nazwę! Można do nas pisać na stronie KORESPONDENCJA bądź na adresy pocztowe, podawane przy nazwiskach członków Klubu w FAKTACH.

Informujemy, że cztery pierwsze zakładki tj. Komunikaty, Studium, Obserwacje i Kroniki UFO przeznaczone są wyłącznie na materiały sygnowane przez Klub Kontaktów Kosmicznych (dotyczy także prac nadesłanych i akceptowanych przez ekspertów do zamieszczenia w witrynie klubu). Wpisów na temat zamieszczonych w wyżej wymienionych zakładkach materiałów, prosimy dokonywać w zakładce Badania i Hipotezy, która została przeznaczona dla wszystkich osób, które zamierzają brać czynny udział w dokumentowaniu i propagowaniu wiedzy na temat „incydentów” z UFO.

Pozostałe trzy zakładki tj. Nauka a UFO, Historia oraz Przyczynki nie związane bezpośrednio z badaniami „incydentów” z UFO, pozostają otwarte na wpisy w zakresie tematyki, których dotyczą, co sygnalizują zamieszczone pola tekstowe.

Korespondencję przeznaczoną wyłącznie do naszej wiadomości, prosimy zamieszczać w skrzynce.

Zapraszamy do szerokiego zaktywowania wiedzy o świecie, zamieszczając swoje przemyślenia na tematy związane z UFO.